Udruga San Patrignano

Udruga San Patrignano

Udruga San Patrignano je nevladina humanitarna organizacija koja je osnovana radi interesa i potreba građana u cilju borbe protiv širenja ovisnosti među mladima u najširem smislu, preventivnog suzbijanja narkomanije, psihosocijalne rahabilitacije ovisnika, odnosno njihove resocijalizacije nakon završenih programa odvikavanja u terapijskim zajednicama, edukacije mladih i roditelja na unaprjeđenju temeljnih djelatnosti te izradi programa koji aktivno doprinose kreativnom rješavanju problema ovisnosti na području Republike Hrvatske.

Udruga je osnovana 1997. godine u Splitu od strane građana kao odgovor na epidemiju heroinske ovisnosti koja je zahvatila Split devedesetih godina prošlog stoljeća. Udruga je korisnicima omogućila dugogodišnje liječenje u centru San Patrignano u Italiji. Do danas je u aktivnostima udruge sudjelovalo više od 4000 osoba. Samostalnom rehabilitacijom ovisnika smo od osnutka Državnom proračunu uštedjeli više od 80 milijuna kuna.

Područje djelovanja udruge sukladno ciljevima je socijalna djelatnost

Ciljevi Udruge su:

 1. Podizanje razine svijesti o štetnosti svih oblika ovisnosti uključujući socijalni, duhovni i psihofizički aspekt očuvanja zdravlja svih stanovnika Republike Hrvatske;
 2. Smanjenje incidencije bolesti ovisnosti i socijalne isključenosti te rizičnog ponašanja u Republici Hrvatskoj;
 3. Povezivanje udruge s dionicima na lokalnoj razini u svrhu unaprijeđenja zdravlja i socijalne uključenosti kod marginaliziranih skupina.

  

U skladu sa ciljevima i područjem djelovanja, djelatnosti Udruge su:

 • Planiranje i provođenje programa unaprijeđenja zdravlja, spriječavanja ovisnosti, rizičnih ponašanja i socijalne isključenosti u gradu Splitu, Splitsko-dalmatinskoj županiji i Republici Hrvatskoj;
 • Priprema korisnika za program psihosocijalne rehabilitacije / tretman u San Patrignanu;
 • Tretman i smještaj ovisnika u San Patrignanu – psihosocijalna rehabilitacija;
 • Obrazovanje - Formalno, neformalno i informalno obrazovanje korisnika u San Patrignanu;
 • Prevencija - Izrada i provođenje projekata s ciljem prevencije ovisnosti (droga, alkohol, kocka, Internet…) i prevencije i zaštite mentalnog zdravlja, ;
 • Resocijalizacija - Izrada i provođenje projekata društvene reintegracije ovisnika nakon završenog tretmana u nekom od rehabilitacijskih centara i komunama kao i organizirano stanovanje bivših ovisnika;
 • Mladi - Izrada i provođenje projekata za mlade;
 • Socijalno ranjivi - Izrada i provođenje projekata za osjetljive i socijalno ranjive skupine i marginalizirane osobe;
 • Rizično ponašanje - Organizirano provođenje slobodnog vremena mladih u svrhu prevencije rizičnih ponašanja i prevencije nasilja – radno okupacijske aktivnosti;
 • Psihosocijalna podrška - osnaživanje i edukacija članova obitelji ovisnika u preventivnom prepoznavanju znakova ovisnosti i ponašanja u fazi bolesti u cilju izgrađivanja pozitivnog odnosa na relaciji ovisnik – roditelj;
 • Upoznavanje javnosti i širenje obrazovanja o štetnosti ovisnosti;
 • Praćenje stručne literature, suradnja sa znanstvenim i drugim institucijama koje djeluju na suzbijanju zlouporabe opojnih droga;
 • Suradnja sa školama i drugim obrazovnim ustanovama oko preventivnog suzbijanja ovisnosti;
 • Zagovara i promiče ljudska prava pri zaštiti obitelji, djece, mladih, beskućnika, ovisnika, oboljelih od HIV-a i drugih marginaliziranih skupina;
 • Razvija i provodi projekte cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih, izvanistitucionalnog odgoja i obrazovanja i međunarodne suradnje i mobilnosti u obrazovanju;
 • Suradnja sa drugim lokalnim, regionalnim, državnim i međunarodnim organizacijama i sličnim udrugama;
 • Aktivno uključivanje u Nacionalnu strategiju borbe protiv zlouporabe  droga;
 • Izdavanje publikacija i brošura po posebnim propisima, organiziranje okruglih stolova na temu borbe protiv zlouporabe droga;
 • Podupire i sama inicira da se sva nerješena i otvorena pitanja glede pravne regulative RH, kada su u pitanju ovisnici, rješi na obostrano zadovoljavajući način, naročito kada su u pitanju: legalizacija terapijskih zajednica kao temeljnog oblika liječenja ali i načina izdržavanja kazni za krivična djela koja su u svezi s ovisnošću, programi resocijalizacije, školovanja i doškolovanja nakon završenih programa odvikavanja u terapijskim zajednicama, zdravstveno osiguranje i radni odnos dok se ovisnik nalazi u fazi programa odvikavanja u terapijskoj zajednici kao i status istih, glede navedenih pitanja, kada je liječenje završeno;
 • Obavlja i druge aktivnosti vezane uz suzbijanje zlouporabe opojnih droga.
 • Planiranje putovanja i prijevoz korisnika (ovisnika) na program psihosocijalne rehabilitacije / tretmana u terapijski centar San Patrignano;
 • Poticanje razvoja civilnog društva, demokratizacije i volonterstva,
 • Promicanje i unaprijeđivanje zdravog stila života kod mladih;
 • Informiranje javnosti o projektnim aktivnostima Udruge.